Rådets förordning (EEG) nr 3151/90 av den 29 oktober 1990 om gradvis ökning av kontrollen i Portugal av utgifter som debiterats garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket