PROPCELEX Регламент (ЕО) № 2119/2005 на Комисията от 22 декември 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 3175/94 относно определяне на подробни правила за прилагане на специфичен режим за доставката на зърнени продукти и сух фураж за малките острови в Егейско море и установяване на прогнозен баланс на доставките