Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9116 — Morgan Stanley/VTG) (Текст от значение за ЕИП.)