Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 513/2011 ( 2011. gada 11. maijs ), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām Dokuments attiecas uz EEZ