Komisjoni Rakendusmäärus (EL) 2020/714, 28. mai 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2020/466 seoses elektroonilise dokumentatsiooni kasutamisega ametliku kontrolli ja muude ametlike toimingute tegemiseks ning ajutiste meetmete kohaldamise perioodiga (EMPs kohaldatav tekst)