Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/714 της Επιτροπής της 28ης Μαΐου 2020 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/466 όσον αφορά τη χρήση της ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης για τη διενέργεια επίσημων ελέγχων και άλλων επίσημων δραστηριοτήτων, καθώς και την περίοδο εφαρμογής προσωρινών μέτρων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)