Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/714 ze dne 28. května 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/466, pokud jde o používání elektronické dokumentace pro provádění úředních kontrol a jiných úředních činností a o dobu uplatňování dočasných opatření (Text s významem pro EHP)