Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.8848 — Cathay Capital Private Equity / Equistone Partners Europe / E. Winkemann) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )