Υπόθεση T-699/20: Προσφυγή της 20ής Νοεμβρίου 2020 — Fashion Energy κατά EUIPO — Retail Royalty (1st AMERICAN)