87/231/EØF: Rådets beslutning af 7. april 1987 om ændring af direktiv 64/432/EØF og 72/461/EØF for så vidt angår visse foranstaltninger vedrørende svinepest