PROPCELEX Решение на Съвета от 7 април 1987 година за изменение на Директиви 64/432/ЕИО и 72/461/ЕИО по отношение на някои мерки, свързани с чумата по свинете