Vec C-390/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal vyšetrujúci sudca na Tribunal de grande instance de Paris (Francúzsko) 13. júna 2018 – trestné konanie proti YA a AIRBNB Ireland UC – ďalší účastníci konania: Hotelière Turenne SAS, Pour un hébergement et un tourisme professionnel (AHTOP), Valhotel