Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1207/2009 της Επιτροπής, της 10ης Δεκεμβρίου 2009 , για τον καθορισμό των αντιπροσωπευτικών τιμών στους τομείς του κρέατος πουλερικών και των αυγών, καθώς και της αυγοαλβουμίνης και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1484/95