Izvješće o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu za financijsku godinu 2016. s odgovorom Agencije