Доклад относно годишните отчети на Европейска агенция за гранична и брегова охрана за финансовата 2016 година, придружен от отговорите на Агенцията