Stanovisko Komisie k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu prijatom 22. apríla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 94/262/ESUO, ES, Euratom z 9. marca 1994 o úprave a všeobecných podmienkach upravujúcich výkon funkcie ombudsmana