Komission lausunto Euroopan parlamentin 22 päivänä huhtikuuta 2008 tekemästä päätösluonnoksesta oikeusasiamiehen ohjesäännöstä ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevista yleisistä ehdoista 9 päivänä maaliskuuta 1994 tehdyn päätöksen 94/262/EHTY, EY, Euratom muuttamisesta