Γνωμη τησ Επιτροπησ για το σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο εκδόθηκε στις 22 Απριλίου 2008, για την τροποποίηση της απόφασής του 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ, της 9ης Μαρτίου 1994, σχετικά με το καθεστώς και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του Διαμεσολαβητή