ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-2294/01 υποβολή: Erik Meijer (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Διιστάμενες ερμηνείες σχετικά με την επιστροφή του φόρου προστιθεμένης αξίας.