СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Четвърти годишен доклад за имиграцията и предоставянето на убежище (2012 г.)