Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3959/86 της Επιτροπής της 23ης Δεκεμβρίου 1986 για καθορισμό των επιστροφών στην παραγωγή στους τομείς των σιτηρών και του ρυζιού