Mål C-244/13: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 10 juli 2014 (begäran om förhandsavgörande från High Court of Ireland – Irland) – Ewaen Fred Ogieriakhi mot Minister for Justice and Equality, Irland, Attorney General, An Post (Begäran om förhandsavgörande — Direktiv 2004/38/EG — Artikel 16.2 — Permanent uppehållsrätt för en unionsmedborgares familjemedlemmar som är tredjelandsmedborgare — Makarnas samlevnad upphör — Ny samlevnad med annan partner inleds omedelbart under perioden av fem års fortlöpande vistelse — Förordning (EEG) nr 1612/68 — Artikel 10.3 — Villkor — En medlemsstats åsidosättande av unionsrätten — Bedömning av den aktuella överträdelsens beskaffenhet — Behovet av ett förhandsavgörande)