Sprawa C-244/13: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 10 lipca 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Ireland – Irlandia) – Ewaen Fred Ogieriakhi przeciwko Minister for Justice and Equality, Irlandia, Attorney General, An Post (Odesłanie prejudycjalne — Dyrektywa 2004/38/WE — Artykuł 16 ust. 2 — Prawo stałego pobytu członków rodziny obywatela Unii będących obywatelami państw trzecich — Ustanie wspólnego pożycia małżonków — Natychmiastowe zamieszkanie z innymi partnerami w trakcie nieprzerwanego pięcioletniego okresu pobytu — Rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 — Artykuł 10 ust. 3 — Przesłanki — Naruszenie prawa Unii przez jedno z państw członkowskich — Badanie natury rzeczonego naruszenia — Niezbędność odesłania prejudycjalnego)