Дело C-244/13: Решение на Съда (втори състав) от 10 юли 2014 г. (преюдициално запитване от High Court of Ireland — Ирландия) — Ewaen Fred Ogieriakhi/Minister for Justice and Equality, Irlande, Attorney General, An Post (Преюдициално запитване — Директива 2004/38/ЕО — Член 16, параграф 2 — Право на постоянно пребиваване на членовете на семейството на гражданин на Съюза, които са граждани на трета страна — Прекратяване на съвместното съжителство на съпрузите — Незабавно започване на съжителство с други партньори през петгодишния непрекъснат период на пребиваване — Регламент (ЕИО) № 1612/68 — Член 10, параграф 3 — Условия — Нарушаване от държава членка на правото на Съюза — Проверка на естеството на разглежданото нарушение — Необходимост от преюдициално запитване)