89/265/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 30ής Μαρτίου 1989 για την έγκριση του σχεδίου ανίχνευσης καταλοίπων ουσιών, άλλων από εκείνες με ορμονική δράση, που υπέβαλε η Ισπανία (Το κείμενο στην ισπανική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)