Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2777/89 της Επιτροπής της 14ης Σεπτεμβρίου 1989 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1876/89 για τον καθορισμό των νομισματικών εξισωτικών ποσών που εφαρμόζονται στο γεωργικό τομέα καθώς και ορισμένων συντελεστών και ποσών που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του