Κανονισμός (EOK) αριθ. 845/72 του Συμβουλίου της 24ης Απριλίου 1972 περί προβλέψεως ειδικών μέτρων για την προώθηση της εκτροφής μεταξοσκωλήκων