Υπόθεση C-592/16: Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2017 [αίτηση του Cour d’appel de Mons (Βέλγιο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Cabinet d’Orthopédie Stainier SPRL κατά État belge