86/286/EEG: Beschikking van de Commissie van 27 mei 1986 houdende goedkeuring van de aanpassing van het bijzondere programma van het gewest Basilicata betreffende de ontwikkeling van de produktie van rund-, schape- en geitevlees, overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1944/81 van de Raad (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)