Mål T-711/17: Tribunalens beslut av den 14 november 2018 – Spinoit mot kommissionen m.fl. (Talan om ogiltigförklaring och skadestånd — Rättsakt som undertecknats av sektionschefen vid unionens delegation i Algeriet vid en offentlig upphandling av tjänster — Beslut i vilket det begärs att sökanden ska ersättas som expert — Uppsägning av avtalet mellan det företag som tilldelats kontraktet och sökanden på grund av nämnda beslut — Har inte ställning som svarande — Rättsakt mot vilken talan inte kan väckas — Ingen tillräckligt klar överträdelse av en rättsregel genom vilken enskilda rättssubjekt tillerkänns rättigheter — Orsakssamband — Uppenbart att talan i vissa delar inte kan tas upp till sakprövning och i övriga delar är ogrundad)