Goncharov/OHMI-DSB (DSBW) TITJUR Решение на Общия съд (четвърти състав) от 21 януари 2010 г. # Karen Goncharov срещу Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП). # Марка на Общността - Процедура по възражение - Заявка за словна марка на Общността DSBW - По-ранна словна марка на Общността DSB - Относително основание за отказ - Вероятност от объркване - Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009). # Дело T-34/07.