Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Ιουνίου 2007 που περιέχει πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων για την απόφαση πλαίσιο όσον αφορά την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας (2007/2067(INI))