Komisijas Lēmums (Euratom) 2020/2255 (2020. gada 29. decembra) par to, ka Eiropas Komisija noslēdz Nolīgumu starp Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdību un Eiropas Atomenerģijas kopienu par sadarbību kodolenerģijas drošā izmantošanā miermīlīgiem mērķiem, un par to, ka Eiropas Komisija Eiropas Atomenerģijas kopienas vārdā noslēdz Tirdzniecības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, no vienas puses, un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti, no otras puses, un par šo nolīgumu provizorisku piemērošanu