Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/2155 της Επιτροπής, της 22ας Σεπτεμβρίου 2017, για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 149/2013 όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις ρυθμίσεις έμμεσης εκκαθάρισης (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )$