Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.10105 — FSN Capital/Obton Invest/Obton Group) (Text s významom pre EHP) 2021/C 52/01