88/285/ΕΟΚ: Σύσταση της Επιτροπής της 29ης Μαρτίου 1988 για τη χρηματοδότηση από τρίτους