Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1552/90 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 1990 περί καθορισμού των τιμών και των ποσών που καθορίζονται σε Ecu στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, και τα οποία μειώνονται συνεπεία της επανευθυγράμμισης των νομισμάτων της 5ης Ιανουαρίου 1990