Spojeni predmeti T-261/13 i T-86/14: Presuda Općeg suda od 23. rujna 2015. – Nizozemska protiv Komisije („HIPC — Uredba (EZ) br. 2494/95 — Harmonizirani indeksi potrošačkih cijena po stalnim poreznim stopama (HIPC-CT) — Uredba (EU) br. 119/2013 — Indeks cijena stambenih objekata u vlasništvu stanara — Uredba (EU) br. 93/2013 — Eurostat — Komitologija — Provedbene mjere — Regulatorni postupak s kontrolom”)