Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2271/95 της Επιτροπής της 27ης Σεπτεμβρίου 1995 για την πώληση ορισμένων προϊόντων του τομέα βοείου κρέατος που κατέχουν οι οργανισμοί παρέμβασης σε ορισμένους κοινωφελείς οργανισμούς και φορείς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2848/89