87/122/ΕΟΚ: Απόφαση του Συμβουλίου της 9ης Φεβρουαρίου 1987 για τη σύναψη της δεύτερης ανταλλαγής επιστολών που συμπληρώνει τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Νέας Ζηλανδίας για το εμπόριο του κρέατος προβάτου, αμνού και αιγός και για το διακανονισμό σχετικά με το πρώτο εδάφιο της ρήτρας 2 αυτής της συμφωνίας