Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/988 z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie sprostowania niektórych wersji językowych rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35 uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Tekst mający znaczenie dla EOG)