Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/988 оd 12. ožujka 2020. o ispravku određenih jezičnih verzija Delegirane uredbe (EU) 2015/35 o dopuni Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (Tekst značajan za EGP)