Делегиран регламент (ЕС) 2020/988 на Комисията от 12 март 2020 година за поправка на текста на някои езици на Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 за допълнение на Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (текст от значение за ЕИП)