Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3896/87 της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 1987 περί θεσπίσεως των κατά μονάδα αξιών για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας ορισμένων αναλώσιμων εμπορευμάτων