Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2219/87 της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 1987 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1787/87 για την έναρξη, για ορισμένα κράτη μέλη και ορισμένες ποιότητες, της αγοράς στην παρέμβαση και για καθορισμό των τιμών αγοράς στον τομέα του βοείου κρέατος