Verordening (EG) nr. 2470/97 van de Commissie van 11 december 1997 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 3846/87 wat betreft de landbouwproductennomenclatuur voor de uitvoerrestituties (Voor de EER relevante tekst)