Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1666/88 της Επιτροπής της 15ης Ιουνίου 1988 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στα σιτηρά, στα άλευρα και στα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου ή σικάλεως