Σύμφωνες γνώμες αριθ. 37/86, 38/86, 39/86, 40/86 και 41/86 που έδωσε το Συμβούλιο, κατά την 1109η συνοδό του που πραγματοποιήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 1986