Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2366/88 της Επιτροπής της 29ης Ιουλίου 1988 περί καθορισμού των επιστροφών που εφαρμόζονται για τον Αυγούστου 1988 στα προϊόντα των τομέων σιτηρών και όρυζας που παραδίδονται στο πλαίσιο κοινοτικών και εθνικών μέτρων επισιτιστικής βοήθειας