15.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CE 169/163


Вторник, 14 декември 2010 г.
Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Comunidad Valenciana - Естествени камъни/Испания

P7_TA(2010)0460

Резолюция на Европейския парламент от 14 декември 2010 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2010/005 ES/Comunidad Valenciana Natural Stone от Испания) (COM(2010)0617 – C7-0344/2010 – 2010/2250(BUD))

2012/C 169 E/29

Европейският парламент,

като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2010)0617 – C7-0344/2010),

като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (1) (МИС от 17 май 2006 г.), и по-специално точка 28 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (2) (Регламента за ЕПФГ),

като взе предвид писмото на Комисията по заетост и социални въпроси,

като взе предвид доклада на Комисията по бюджети (A7-0356/2010),

А.

като има предвид, че Европейският съюз създаде подходящи законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни изменения в моделите на световната търговия, и да ги подпомогне при повторното им професионално интегриране на пазара на труда,

Б.

като има предвид, че обхватът на ЕФПГ беше разширен за подадените след 1 май 2009 г. заявления, за да се включи подкрепа за работниците, чието съкращаване е пряк резултат от глобалната финансова и икономическа криза,

В.

като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин, в съответствие със Съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 17 май 2006 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от ЕФПГ,

Г.

като има предвид, че Испания поиска помощ във връзка с 300 случая на съкращения в 66 предприятия, извършващи дейност в разделение 23 от NACE Revision 2 („Производство на изделия от други неметални минерални суровини“) в регион Comunidad Valenciana по NUTS II,

Д.

като има предвид, че заявлението отговаря на критериите за допустимост, установени от Регламента за ЕФПГ,

1.

Отправя искане към заинтересованите институции да положат необходимите усилия за ускоряване на мобилизирането на средства от ЕФПГ;

2.

Припомня ангажимента на институциите да осигурят безпроблемна и бърза процедура за приемането на решенията за мобилизиране на средства от ЕФПГ, като по този начин се предоставя еднократна, ограничена във времето индивидуална подкрепа, насочена към подпомагане на работниците, които са засегнати от съкращения в резултат от глобализацията и финансовата и икономическата криза; подчертава ролята, която може да играе ЕФПГ при повторното професионално интегриране на отделните съкратени работници на пазара на труда;

3.

Подчертава, че съгласно член 6 от Регламента за ЕФПГ следва да се гарантира, че ЕФПГ подкрепя повторното професионално интегриране на отделните съкратени работници на пазара на труда; отново заявява, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества дейностите, които са отговорност на дружествата по силата на националното право или колективни споразумения, нито мерките за преструктуриране на дружества или отрасли;

4.

Отбелязва, че предоставената информация относно съгласувания пакет персонализирани услуги, който трябва да се финансира от ЕФПГ, съдържа подробна информация относно взаимното допълване с действията, финансирани от структурните фондове; отново призовава за представяне на сравнителна оценка на тези данни и в неговите годишни доклади;

5.

Приветства факта, че в контекста на мобилизирането на средства от ЕФПГ Комисията предложи източник на бюджетни кредити за плащания, който е алтернативен на неусвоените средства от Европейския социален фонд, след честите напомняния от Европейския парламент, че ЕФПГ е създаден като отделен специфичен инструмент със свои собствени цели и срокове и че следователно трябва да се определят подходящи бюджетни редове за трансферите;

6.

Отбелязва обаче, че за да се мобилизира ЕФПГ в този случай, бюджетните кредити за плащания ще бъдат прехвърлени от бюджетен ред, предназначен за подпомагане на МСП и иновациите; изразява съжаление предвид големите пропуски на Комисията при прилагането на програмите за конкурентоспособност и иновации, по-специално по време на икономическа криза, която е логично значително да увеличава потребността от такова подпомагане;

7.

Припомня, че функционирането и добавената стойност на ЕФПГ следва да се оценяват в контекста на общата оценка на програмите, както и на редица други инструменти, създадени от МИС от 17 май 2006 г., в рамките на процеса на средносрочния преглед на многогодишната финансова рамка за периода 2007–2013 г.;

8.

Приветства новия формат на предложението на Комисията, което представя в обяснителния си меморандум ясна и подробна информация относно заявлението, анализ на критериите за допустимост и обяснение на причините за одобрението му, което отговаря на исканията на Парламента;

9.

Одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

10.

Възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

11.

Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, на Съвета и на Комисията.


(1)  ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.


Вторник, 14 декември 2010 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

от

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2010/005 ES/ Comunidad Valenciana Natural Stone, подадено от Испания)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (1), и по-специално точка 28 от него,

като взеха предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (2), и по-специално член 12, параграф 3 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) е създаден с цел да предоставя допълнителна подкрепа на работниците, съкратени в резултат от значими структурни промени в моделите на световната търговия вследствие глобализацията, и да ги подпомага при повторното им интегриране на пазара на труда.

(2)

Обхватът на ЕФПГ беше разширен за подадените след 1 май 2009 г. заявления, така че да включва подкрепа за работниците, чието съкращаване е пряк резултат от глобалната финансова и икономическа криза.

(3)

Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. предвижда възможност за мобилизиране на средства от ЕФПГ в рамките на годишен таван от 500 милиона евро.

(4)

На 9 март 2010 г. Испания подаде заявление за мобилизиране на средства от ЕФПГ във връзка със съкращения в 66 предприятия, извършващи своята дейност в разделение 23 („Производство на изделия от други неметални минерални суровини“) от NACE Revision 9 в един регион NUTS II, а именно Comunidad Valenciana (ES52), и добави към него допълнителна информация до 25 май 2010 г. Заявлението е в съответствие с изискванията за определяне на финансовото участие, предвидени в член 10 от Регламент (ЕО) № 1927/2006. По тази причина Комисията предлага да бъдат мобилизирани средства в размер на 1 422 850 EUR.

(5)

Поради това ЕФПГ следва да бъде мобилизиран за предоставяне на финансово участие по заявлението, подадено от Испания.

РЕШИХА:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 година Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) се мобилизира за отпускане на сумата от 1 422 850 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и за плащания.

Член 2

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в

За Европейския парламент:

Председател

За Съвета:

Председател


(1)  ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.